12 / 100

روز ششم ماه می مانند هر روز دیگری در میدویچ آغاز می شود. اما با سایه افکندن شب، زندگی ساکنان آن برای همیشه تغییر می کند. خانواده ها برای نجات عزیزان خود از سرنوشتی نامعلوم به تکاپو افتاده اند و در همین حین به گونه ای که هیچ کس تصورش را نمی کرد، اجتماعی از افراد شکل می گیرد.

 

فصل اول – زیرنویس چسبیده

قسمت 01 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 480p 720p 1080p 1080p HQ | نمایش آنلاین