9 / 100

داستان این سریال درباره سه غریبه است که وسواس عجیبی در بررسی جنایت واقعی دارند. حال طولی نمی کشد که به طور ناگهانی خود را درگیر یکی از این جنایات می بینند و …

 

فصل اول به صورت زیر نویس چسبیده

قسمت 01 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 02 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 03 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 04 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 05 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 06 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 07 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 08 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 09 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

قسمت 10 : نمایش آنلاین | 1080p HQ | 1080p 720p 480p

فصل دوم به صورت زیر نویس چسبیده

قسمت 01 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 02 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 03 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 04 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 05 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 06 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 07 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 08 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 09 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین

قسمت 10 : 1080p HQ | 1080p 720p 480p | نمایش آنلاین