10 / 100

در سال ۱۹۱۹ و بعد از جنگ جهانی اول، پیکی بلایندرز یک گروه خانوادگی مستقر در بیرمنگام انگلستان است. داستان بر روی گروه رومانیایی پیکی بلایندرز و بلندپروازی‌ها و رئیسشان، تامی شلبی متمرکز است. کارآگاه ویژه چستر کمپل به دستور نیروی شهربانی سلطنتی از بلفست به بیرمنگام فرستاده می‌شود تا شهر را از وجود ارتش جمهوری خواه ایرلند، کمونیست‌ها، گروه‌های خرابکار و جنایتکاران پاک کند.

 

فصل ششم (زیرنویس فارسی)

» قسمت ۰۱ : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

» قسمت 02 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

» قسمت 03 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

» قسمت 04 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

» قسمت 05 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

» قسمت 06 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

(دوبله فارسی)

  » قسمت ۰1: کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

  » قسمت 02 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

  » قسمت 03 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

  » قسمت 04 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

  » قسمت 05 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰

» قسمت 06 : کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۴۸۰