8 / 100

خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست به صادرات و واردات گل و گیاه می پردازد. آنها هنوز در آرامش در خانه ای قدیمی زندگی می کنند، ورود یک مرد جوان به این خانواده زندگی همه خانواده را تغییر می دهد.