8 / 100

بهمن مردانی با بازی محسن کیایی به ایران بازمی‌گردد تا راز چیزی که ۲۵ سال پیش او را از ایران فراری داده کشف کند.