سی سالگی و بقای بشریت پس از اینکه موجودی مرموز در یک مهمانی تصادف می‌کند و چهار دوست دوران کودکی را مجبور می‌کند تا شب را نجات دهند، معلق مانده است.