8 / 100
سال آخر دبیرستان در حالی که لارا ژان از یک سفر خانوادگی به کره برمی گردد و برنامه های دانشگاهی خود را – با و بدون پیتر – در نظر می گیرد ، در مرحله اصلی قرار می گیرد…