9 / 100
«دکتر آنا فاکس» جامعه‌گریز که تنها زندگی می‌کند در حال جاسوسی از همسایه‌ی جدیدش در نیویورک سیتی، جنایتی را به چشم می‌بیند.