9 / 100
داستان درباره این است که پس از هر ماه کاملی، در یک شهر کوچک کوهستانی، یک جسد یافت میشود که…