مردی برای مبارزه در جنگی در آینده انتخاب شده است. در این جنگ، سرنوشت بشریت به توانایی او برای رویارویی با گذشته اش بستگی دارد.