4 / 100
پس از مرگ همسرش ، لیبی و فرزندانش تلاش میکنند تا زندگی خود را دوباره به هم بپیوندند ، لیبی و فرزندانش به مزرعه بز عمه او در مرکز تگزاس میروند که…