7 / 100

اسکات از زمانی که پدر آتش نشانش درگذشت، مورد بازداشت قرار گرفته است. او روزهایش را با کشیدن علف هرز می گذراند و رویای خالکوبی بودن را در سر می پروراند تا اینکه اتفاقات او را مجبور می کند تا با غم خود دست و پنجه نرم کند و اولین قدم هایش را به جلو بردارد…