9 / 100
یک افسر پلیس تنزل یافته که به انجام یک ماموریت منصوب شده است، هنگامی که یک تماس اضطراری از یک زن ربوده شده دریافت می‌کند،سردرگم می‌شود.