5 / 100
یک مجری باید همه چیز را فدا کند تا دختر جوانی را از دست رئیسی که در قاچاق سایبری دست دارد، نجات دهد…