4 / 100
ویک دیویس که مامور مخفی ویژه است به دنبال پسرش به یک کمپ کالج میرود ولی درگیر یک ماجرای تروریستی میشود .