9 / 100
اقتباسی از نسخه اصلی، کشتار اره ای زنجیره ای تگزاس.