7 / 100
در دشت های مونتانا، یک زن باید از خود در برابر یک باند بیرحم قانون شکن محافظت کند…