4 / 100
قایق الکسیس واژگون میشود و اکثر افراد داخل قبل از اینکه دیوید آنها را نجات دهد غرق میشوند که بدین ترتیب دوستی این دو به پایان میرسد …