4 / 100
رقابتی بی رحمانه بین رقبای فرمول یک جیمز هانت و نیکی لائودا