9 / 100
یک دانشمند جوان JPL ناسا توسط افراد فرازمینی ربوده می شود …