9 / 100

بازرس آمایا سالازار با منشأ کابوس‌های خود روبرو می‌شود و تاریک‌ترین اسرار دره بزتان را آشکار می‌کند.