4 / 100
داستان یک زن جوان گمراه که ناامید از دوستان و شهرت خود شده است.