9 / 100
داستان مهاجری که در رویایی تحقق آرزوهای خود، پس از مجبور شدن برای کرایه یک اتاق به صورت شبانه روزی، خود را در کابوسی می بیند که نمی تواند از آن فرار کند.