4 / 100
در اینده ای نزدیک، لوگانی پیر و خسته در یک مخفیگاه در مرزهای مکزیک از پروفسور X بیمار در حال مراقبت است. اما تلاش هاى لوگان برای پنهان شدن از دنیا و میراثى که باقى گذاشته کاملا بهم میخورند زمانى که یک جهش یافته جوان سر میرسد که توسط نیرو هاى تاریک تحت تعقیب است.