8 / 100
زن و شوهری در اقدامی پرخطر به یک جواهراتی بزرگ دستبرد میزنند.