4 / 100
در طول همه گیری، یک معلم می شنود که دانش آموزانش در یک کلاس او را مسخره می کنند و…