این فیلم به بررسی 60 سال فعالیت اجتماعی و نماینده گرجستان در مورد حقوق انسانی ، حق رأی ، حمل اسلحه و…