9 / 100

لاین که مجبور به سفر با دوستش می شود، شروع به تجربه پیشگویی هایی می کند که مربوط به اسطوره شهری The Creeper است. او معتقد است که چیزی فراطبیعی احضار شده است – و او در مرکز همه چیز قرار دارد.