9 / 100

هنگامی که هنری پیشنهاد می دهد، به نظر می رسد که ربکا پایان افسانه خود را خواهد داشت تا زمانی که دخترش بازدیدکننده ای از گذشته خود را به مزرعه ای دعوت کند که پترسون ها و لندزبورگ ها را برای همیشه تغییر خواهد داد.