9 / 100

سه نسل از زنان با کسانی که می توانستند همه چیز را از آنها بگیرند، مقابله می کنند.