9 / 100
چند سارق حرفه ای قصد دارند تا هنگام یک طوفان نقشه سرقتشان را عملی کنند اما یک پلیس سعی میکند تا آنها را متوقف کند…