مرد نابینا دوباره برمی‌گردد تا مردم از همه جا بی‌خبر بیشتری را بترساند.