4 / 100
دو نفر که شغل جمع آوری بدهی هارا دارند (نوعی شرخر) درگیر یک ماجرای انتقامجوئی میشوند و باید راهی برای خروج از آن پیدا کننند .