7 / 100

یک مرد خانواده خود را در فضای خزنده یک کابین دورافتاده در اورگان می بیند که در آن شکارچیان بی رحم دستاوردهای خود را پنهان کرده اند.