4 / 100

ناتالی پرستار جوانی است که پرستاری سوزی همسر دانکن میر را که به بیماری سختی مبتلا است بر عهده دارد. دانکن برای شاد کردن همسر بیمارش هرکاری می کند. تصمیم دارد این بار برای شاد کردن او زمان آشناییشان را تداعی کند.