8 / 100

سه دختر را دنبال می کند که توسط یک قلدر سایبری مرموز به نام “بلیک” که آنها را وادار می کند عکس های برهنه بفرستند، آنها را آزار می دهد و تک تک حرکات آنها را ردیابی می کند، عذاب می کشند، بنابراین آنها تصمیم می گیرند از یک کارآگاه کمک بگیرند تا نقاب آزاردهنده خود را بردارند.