9 / 100
عاقبت معنوی، فیلم ترسناک “Candyman” در سال 1992 که به همسایگی شیکاگو که در آن افسانه آغاز شده بود ، باز می گردد.