9 / 100
داستان یک هنرمند که به همراه برادرزاده جوانش پای در ماجراجویی همه چی تمام می گذارد.