3 / 100
زندگی و مسیر حرفه ای پیشگام تلویزیون، لوسیل بال.