8 / 100

یک تک تیرانداز زن در مرخصی نظامی را دنبال می کند که با یک تهاجم خصمانه بیگانگان مواجه می شود و باید جان های بی شماری را نجات دهد.