9 / 100
روابط یک پرستار با خانواده ای که سالها برایشان کار کرده است زمانی به خطر میفتد که برادرزاده او به جرم ربودن دختر آن خانواده دستگیر می شود.