8 / 100

فیلم گلدن تایم بدبختی در میان جنسیت ها و اقشار مختلف اجتماعی و فرهنگی را روایت می کند، با اینکه تمام این اقشار و جنسیت ها در بدبختی با هم متفاوتند،نقاط مشابهی هم باهمدیگر دارند،همچنین فیلمبرداری این فیلم کاملا در اتومبیل بوده است.