5 / 100

تراژدی، خیانت و کشفی مرموز به انتقام یک زن برای از دست دادن قبیله و خانواده اش در این قسمت ویژه «پادشاهی» دامن می زند.